หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ฝ่ายงาน เบอร์ภายใน เบอร์มือถือ
ห้องพักแพทย์ 100  
ห้องเก็บเงิน 101  
ห้องจ่ายยานอก 102 080 - 7530562
หน้าห้องตรวจ 103  
ห้องฉีดยา 104  
ตรวจโรค 1 + ตรวจโรค 2 105  
ตรวจโรค 3 + ตรวจโรค 4 106  
งานประกันสุขภาพ 107 087 - 9526453
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 108  
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 109 088–5333635 , 080-7483357
ห้อง IT 110 062 - 5909526
ห้องบัตร 111 080 - 7517281
จุดคัดกรอง 112  
คลินิกเบาหวาน 113  
X - Ray 114  
แพทย์แผนไทย 115  
คลินิกพิเศษ 116  
ทันตกรรม 117 061 - 5138364
บริหาร 1 118  
บริหาร 2 (พ่อบ้าน) 119  
กลุ่มการพยาบาล 120  
กลุ่มการพยาบาล (หัวหน้า) 142  
ประชาสัมพันธ์ 149  
ชันสูตร 121 080 - 7531467
ห้องจ่ายยาใน 122  
ห้องคลอด + ห้องผ่าตัด 123 098 - 1354772
หน่วยไตเทียม 124 062 - 3965380
หลังคลอด 125  
งานกายภาพบำบัด 126 087 - 2303695
กลุ่มงานเวชฯ 127 080 - 7470634
ประชุมใหญ่ 128  
ห้อง ผอ. 129  
ผู้ป่วยในหญิง 130 098 - 2246778
ผู้ป่วยในชาย 131 061 - 0626909
โรงครัว 132  
ซักฟอก 133  
จ่ายกลาง 134  
ป้อมยาม 135  
สหกรณ์ 136  
CT Scan 137  
พัสดุ 138 098 - 1320665
ยานพาหนะ 139  
บ้านพัก ผอ. 140  
ซ่อมบำรุง 141  
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 143  
โรงน้ำดื่ม 153  
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS