หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
คลินิกหอบหืด โรงพยาบาลบ้านม่วง รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วันที่ 4 มิถุนายน 2561
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คลินิกหอบหืดโรงพยาบาลบ้านม่วง โดย นายศรัณย์ เดชประภัสสร นายแพทย์ชำนาญการ
น.ส.อัจฉราภรณ์ บุญทอง นักกายภาพบำบัด น.ส.มนเทียน ศรีวิพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
เภสัชกรปฏิบัติการ เข้าร่วมส่งผลการดำเนินงานในรูปแบบ Poster เข้าประกวด EACC Excellence Awards 2017
หัวข้อการประกวด “ทำอย่างไรให้ไปถึงศูนย์” (โรงพยาบาลดำเนินการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างต่อเนื่องอย่างไร)
จัดโดยเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย(Easy Asthma and COPD Clinic Network : EACC)
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ในงานประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma
and COPD Clinic Network) ครั้งที่ 14 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลการดำเนินงานในรูปแบบ Poster

นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 06 มิ.ย. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS