หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวิทยากร ครู ก การเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการและมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๓
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายแพทย์ทรงพล แสงงาม ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวิทยากร ครู ก การเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการและมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ อำเภอบ้านม่วง,คำตากล้า,
วานรนิวาส กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.ละ 3 คน ผู้เข้าร่วมอบรม 95 คน ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวานรนิวาสอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 03 ก.ค 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS