หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
อบรมถวายความรู้พระสงฆ์ โยมอุปฏฐาก ผู้ดูแล ผู้ปรุงอาหารและผู้จำหน่ายอาหารเพื่อถวายพระสงฆ์
วันที่ 31 มกรคาม 2563 คปสอ.บ้านม่วงอบรมถวายความรู้พระสงฆ์ โยมอุปฏฐาก ผู้ดูแล ผู้ปรุงอาหารและผู้จำหน่ายอาหารเพื่อถวายพระสงฆ์ ด้วยหลักสูตร 3อ2ส.การลด ละ เลิกบุหรี่ การถวายอาหารเพื่อสุขภาพแก่พระสงฆ์กลุ่มเสี่ยง ณ วัดป่าบ้านโพนไค อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 03 ก.พ. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS