หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
Big Cleaning Day
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 ของสถานพยาบาลสาธารณสุข ด้วยการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ โดยวิธีน้ำผงซักฟอกเช็ดทำความสะอาดทุกวัน อย่างน้อย 1 ครั้ง ดั้งนั้น กุล่มงานบริการด้านบฐมภูมิและองศ์รวมและงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของ รพ.ร่วมมือทุกหน่วยงาน Big Cleaning Day ร่วมกัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 14 ก.พ. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS