หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กรมอนามัย ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มขีดความสามารถของภาคสาธารณสุขในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการดำเนินโครงการ GREEN and CLEAN Hospital ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนายกระดับโรงพยาบาลและหน่วยงานภาคสาธารณสุขมุ่งสู่เป้าหมาย Low carbon หรือ Carbon Neutral พร้อมมีศักยภาพในการรับรองและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในปี 2563 มีกำหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาต้นแบบ “โรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ”(Low carbon and Climate Resilience Healthcare)
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 19 ก.พ. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS