หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึง เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุก ๆ ด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุในเขต อบต.ม่วง โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 23 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS