หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ยอดเงินและค่าใช้จ่ายงานทอดผ้าป่าประทายข้าวเปลือก
ยอดเงินงานทอดผ้าป่าประทายข้าวเปลือก

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557


ยอดเงินต้นวัดป่าวังหัววัว

กัณฑ์เทศน์ (31 ม.ค.57)

เงินบริจาคจากซองผ้าป่า

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ยอดเงินรวม
120,930.00

17,231.50

192,321.25

8,500.00

338,982.75
บาท

บาท

บาท

บาท

บาทน้ำหนักข้าว

ยอดเงินขายข้าว
21,222.00

265,250.00
กิโลกรัม

บาท

ยอดเงินรวมทั้งหมด

604,232.75
บาท

ค่าใช้จ่ายงานทอดผ้าป่าประทายข้าวเปลือก

วันที่ 31 มกราคม 2557 - 1 กุมภาพันธ์ 2557


1. ค่ากระสอบข้าว 1,940 ใบ

2. ค่าถุงพลาสติกใส ใส่ข้าวเปลือก

3. ค่าซองผ้าป่า 3,000 ซอง

4. ค่ายาดม จำนวน 3,500 ขวด

5. ค่าอาหารในงาน
จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน
7,980.00

680.00

7,500.00

11,660.00

17,000.00
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

รวมค่าใช้จ่ายทัังหมด


44,820.00บาท
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS