หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ของโรงพยาบาลบ้าน... 11:39:00 - 19 ม.ค. 2566
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e... 13:43:00 - 24 พ.ย. 2565
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 16:08:00 - 02 พ.ย. 2565
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... 14:59:00 - 29 พ.ย. 2564
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15:36:00 - 18 พ.ย. 2564
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 15:22:00 - 11 พ.ย. 2564
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตนำหลักฐานชุดเบิกจ่าย(ชุดที่2 ไตรมาส 4) ปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่บนเว็บไซต์... 15:19:00 - 31 ส.ค. 2564
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตนำหลักฐานชุดเบิกจ่าย(ชุดที่1 ไตรมาส 4) ปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่บนเว็บไซต์... 15:15:00 - 31 ส.ค. 2564
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ป... 10:27:00 - 10 ส.ค. 2564
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการพิจารณาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 10:24:00 - 10 ส.ค. 2564
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ รถพยาบาล(... 13:43:00 - 04 ส.ค. 2564
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายการรถพยาบาล(รถตู้) ปริ... 09:31:00 - 04 ส.ค. 2564
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตนำหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย(ชุดที่ 2 ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่บน... 11:11:00 - 11 มิ.ย. 2564
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตนำหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย(ชุดที่ 1 ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่บน... 11:10:00 - 11 มิ.ย. 2564
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โด... 11:26:00 - 23 ธ.ค. 2563
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีปร... 09:43:00 - 16 ธ.ค. 2563
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีปร... 09:43:00 - 16 ธ.ค. 2563
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย กา... 14:55:00 - 25 พ.ย. 2563
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 10:05:00 - 04 พ.ย. 2563
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร. 1)ทางเว็บ... 10:36:00 - 26 ส.ค. 2563
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร. 1)ทางเว็บ... 16:32:00 - 31 ก.ค 2563
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร. 1)ทางเว็... 15:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร. 1)ทางเว็บ... 14:33:00 - 29 พ.ค. 2563
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร. 1)ทางเว็บไ... 13:32:00 - 30 ม.ย. 2563
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร. 1)ทางเว็บไ... 15:31:00 - 31 มี.ค. 2563
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร. 1)ทางเว็บไ... 15:31:00 - 31 มี.ค. 2563
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร. 1)ทางเ... 15:11:00 - 28 ก.พ. 2563
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร. 1)ทางเว็บไ... 13:43:00 - 03 ก.พ. 2563
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร. 1)ทางเว็บ... 16:16:00 - 27 ธ.ค. 2562
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 16:09:00 - 09 ธ.ค. 2562
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลบ้านม่วง ปีงบป... 15:44:00 - 06 ธ.ค. 2562
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบป... 13:52:00 - 06 ธ.ค. 2562
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 13:55:00 - 02 ธ.ค. 2562
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร. 1)ทางเ... 11:11:00 - 02 ธ.ค. 2562
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีปร... 15:15:00 - 25 พ.ย. 2562
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุ... 13:13:00 - 22 พ.ย. 2562
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้... 13:18:00 - 19 พ.ย. 2562
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... 14:59:00 - 12 พ.ย. 2562
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร. 1)ทางเว็บไ... 14:01:00 - 31 ต.ค. 2562
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุ... 09:56:00 - 31 ต.ค. 2562
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประก... 11:08:00 - 28 ต.ค. 2562
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14:17:00 - 21 ต.ค. 2562
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุ... 11:15:00 - 11 ต.ค. 2562
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ... 13:10:00 - 09 ต.ค. 2562
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบรการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัก... 15:34:00 - 08 ต.ค. 2562
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบปร... 16:14:00 - 03 ต.ค. 2562
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ของห... 11:14:00 - 01 ส.ค. 2562
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ข... 14:52:00 - 17 มิ.ย. 2562
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต์ขอ... 14:51:00 - 31 พ.ค. 2562
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ของ... 13:48:00 - 30 ม.ย. 2562
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ของ... 09:22:00 - 29 มี.ค. 2562
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ... 13:21:00 - 28 ก.พ. 2562
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ของหน... 10:15:00 - 31 ม.ค. 2562
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 15:08:00 - 25 ธ.ค. 2561
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมา... 14:27:00 - 20 ธ.ค. 2561
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลบ้านม่วง 15:57:00 - 19 ธ.ค. 2561
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยานวตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 08:33:00 - 07 ธ.ค. 2561
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลบ้านม่วง 15:50:00 - 30 พ.ย. 2561
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดรา... 13:33:00 - 28 พ.ย. 2561
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวั... 14:57:00 - 22 พ.ย. 2561
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ... 11:53:00 - 09 พ.ย. 2561
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 โรงพยาบาลบ้านม่วง 15:45:00 - 31 ต.ค. 2561
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงท... 13:46:00 - 25 ต.ค. 2561
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบ... 14:52:00 - 08 ต.ค. 2561
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ... 14:35:00 - 05 ต.ค. 2561
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเร... 10:03:00 - 12 ก.ย. 2561
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอก... 14:19:00 - 27 ส.ค. 2561
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 09:41:00 - 20 ส.ค. 2561
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 10:54:00 - 31 ก.ค 2561
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 09:54:00 - 29 มิ.ย. 2561
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 08:52:00 - 31 พ.ค. 2561
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเติมเงิน วันทูคอล จำนวน 74 ใบ 10:56:00 - 20 ม.ย. 2561
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:59:00 - 17 ม.ย. 2561
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 10:58:00 - 17 ม.ย. 2561
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 13:54:00 - 04 ม.ย. 2561
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 13:11:00 - 04 ม.ย. 2561
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ วงเงิน 3,710,000.-บาท สำหรับโรงพยาบาลบ้านม... 18:02:00 - 28 มี.ค. 2561
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14:56:00 - 26 มี.ค. 2561
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 10:55:00 - 26 มี.ค. 2561
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 15:34:00 - 23 มี.ค. 2561
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 11:30:00 - 23 มี.ค. 2561
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:02:00 - 23 มี.ค. 2561
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09:01:00 - 23 มี.ค. 2561
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 13:09:00 - 22 มี.ค. 2561
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 10:15:00 - 22 มี.ค. 2561
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:26:00 - 21 มี.ค. 2561
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 10:23:00 - 21 มี.ค. 2561
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเติมเงิน วันทูคอล จำนวน 74 ใบ 10:22:00 - 21 มี.ค. 2561
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 09:25:00 - 21 มี.ค. 2561
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 13:28:00 - 20 มี.ค. 2561
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 13:26:00 - 20 มี.ค. 2561
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 11:27:00 - 20 มี.ค. 2561
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ 11:08:00 - 13 มี.ค. 2561
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 11:03:00 - 13 มี.ค. 2561
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:34:00 - 13 มี.ค. 2561
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 10:17:00 - 05 มี.ค. 2561
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11:16:00 - 22 ก.พ. 2561
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 13:21:00 - 20 ก.พ. 2561
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:40:00 - 14 ก.พ. 2561
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:38:00 - 14 ก.พ. 2561
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:35:00 - 09 ก.พ. 2561
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 13:36:00 - 07 ก.พ. 2561
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11:38:00 - 06 ก.พ. 2561
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 09:37:00 - 06 ก.พ. 2561
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 10:36:00 - 02 ก.พ. 2561
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเติมเงิน วันทูคอล จำนวน 74 ใบ 10:19:00 - 31 ม.ค. 2561
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 10 รายการ 09:17:00 - 31 ม.ค. 2561
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กค 2205 จำนว... 10:04:00 - 25 ม.ค. 2561
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 14:19:00 - 16 ม.ค. 2561
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 11:20:00 - 16 ม.ค. 2561
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 10:53:00 - 15 ม.ค. 2561
112 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 09:52:00 - 15 ม.ค. 2561
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีปร... 11:23:00 - 12 ม.ค. 2561
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 09:54:00 - 12 ม.ค. 2561
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 13:49:00 - 09 ม.ค. 2561
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ 11:54:00 - 08 ม.ค. 2561
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ3 10:55:00 - 08 ม.ค. 2561
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโถคบริโภค จำนวน 55 รายการ 22:44:00 - 29 ธ.ค. 2560
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 7 รายการ 13:43:00 - 29 ธ.ค. 2560
120 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 09:41:00 - 29 ธ.ค. 2560
121 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกว... 13:09:00 - 28 ธ.ค. 2560
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... 08:30:00 - 27 ธ.ค. 2560
123 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3... 15:45:11 - 21 ธ.ค. 2560
124 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของเล... 16:17:21 - 20 ธ.ค. 2560
125 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงท... 15:42:19 - 20 ธ.ค. 2560
126 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกว... 13:50:39 - 15 ธ.ค. 2560
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิ... 15:55:20 - 07 ธ.ค. 2560
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู... 15:24:14 - 06 ธ.ค. 2560
129 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ที่จัดซื้อกับองค์การเ... 14:04:37 - 29 พ.ย. 2560
130 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของเล... 10:48:50 - 29 พ.ย. 2560
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างยานวัตกรรมไทย 11:12:03 - 23 พ.ย. 2560
132 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างยาองค์การเภสัชกรรม 11:11:37 - 23 พ.ย. 2560
133 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างยาสภากาชาดไทย 11:11:04 - 23 พ.ย. 2560
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมั... 15:12:43 - 21 พ.ย. 2560
135 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ก... 14:24:35 - 20 พ.ย. 2560
136 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอก... 11:02:44 - 17 พ.ย. 2560
137 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ต... 14:48:00 - 16 พ.ย. 2560
138 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องดึงคอและหลังอัตโน... 14:46:17 - 16 พ.ย. 2560
139 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องวัดความเข้มข้นของ... 14:44:42 - 16 พ.ย. 2560
140 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไ... 14:40:07 - 16 พ.ย. 2560
141 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปี 2561 08:55:00 - 30 ต.ค. 2560
142 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงท... 09:26:03 - 25 ต.ค. 2560
143 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงท... 09:17:47 - 25 ต.ค. 2560
144 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลบ้านม่วง 14:11:00 - 04 ต.ค. 2560
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ... 11:39:41 - 02 พ.ค. 2560
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับโรง... 15:25:57 - 01 พ.ค. 2560
147 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณ... 09:41:05 - 31 มี.ค. 2560
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภั... 13:56:37 - 16 มี.ค. 2560
149 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์โดยส... 16:03:05 - 15 มี.ค. 2560
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภั... 11:27:51 - 15 มี.ค. 2560
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประก... 19:00:14 - 14 มี.ค. 2560
152 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมเหลือจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙... 09:57:50 - 10 มี.ค. 2560
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมเหลือจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙... 09:56:45 - 10 มี.ค. 2560
154 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... 10:47:34 - 03 มี.ค. 2560
155 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รา... 10:39:28 - 03 มี.ค. 2560
156 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร... 15:26:05 - 22 ก.พ. 2560
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและข... 15:21:37 - 22 ก.พ. 2560
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ... 12:48:13 - 16 ก.พ. 2560
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพ... 12:21:55 - 16 ก.พ. 2560
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 17:25:00 - 30 ม.ค. 2560
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16:56:04 - 27 ม.ค. 2560
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ... 15:32:04 - 16 ม.ค. 2560
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลง... 09:28:56 - 12 ม.ค. 2560
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลง... 09:27:53 - 12 ม.ค. 2560
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการสอบราคาและประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลบ้... 16:02:12 - 20 ก.ย. 2559
166 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับโรงพยาบา... 15:36:14 - 17 ส.ค. 2559
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับโรงพ... 09:27:40 - 12 ก.ค 2559
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.บ้านม่วง 14:09:51 - 16 มิ.ย. 2559
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับโ... 14:07:39 - 24 พ.ค. 2559
170 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ สำหรับ... 14:06:32 - 30 มี.ค. 2559
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลง... 13:43:31 - 09 ก.พ. 2559
172 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลและประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับบริจาคโลหิตผู้ป่วยและตรวจชัน... 13:42:24 - 26 ต.ค. 2558
173 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับบริจาคโลหิ... 13:40:00 - 17 ก.ย. 2558
174 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับบริจาคโลหิตและตรวจชันสู... 13:40:00 - 17 ก.ย. 2558
175 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับบริจาคโลหิตผู้ป่วยและตรวจชันสูตร โดยวิธีประ... 13:39:37 - 09 ก.ย. 2558
176 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับบริจาคโลหิตผู้ป่วยและตรวจชันสูตร โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวั... 13:39:13 - 05 ส.ค. 2558
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13:37:03 - 08 มิ.ย. 2558
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.บ้านม่วง 13:36:37 - 23 ม.ย. 2558
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 13:38:38 - 12 ม.ย. 2558
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการยืนยันกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ร.พ.บ้านม่วง รายการเครื... 12:27:17 - 26 มี.ค. 2558
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการยืนยันกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ร.พ.บ้านม่วง รายการโคมไ... 12:26:59 - 26 มี.ค. 2558
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตาราง ปปช.๐๗ 13:38:52 - 12 มี.ค. 2558
183 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลบ้านม่วง 11:37:01 - 20 ม.ค. 2557
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS